Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie (KPP Myszków) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
5. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny,
7. dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2019 roku nie spełniają wymogów dostępności,
8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

 

Powody niezgodności lub wyłączenia:
1. treści pochodzą od innych podmiotów,
2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności,
4. niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
6. poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-07 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Mateusz Baran, adres poczty elektronicznej rzecznik@myszkow.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 842 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie usytuowana jest w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i dwóch pięter. W budynku nie ma windy. Komenda dysponuje udźwigiem z wózkiem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Siedziba oznaczona jest nazwą instytucji.

3. Teren Komendy jest ogrodzony. Do budynku Komendy wchodzi się schodami do wejścia głównego.

4. Po wejściu na teren Komendy na poziomie „O” znajduje się poczekalnia dla interesantów. Dalsze przejście po budynku zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu i jest możliwe tylko z policjantem, bądź z pracownikiem komendy po użyciu karty dostępu.

5. W całym budynku są oznaczenia dot. numerów pokoi.

Wchodząc schodami do wejścia głównego budynku na parterze przed zabezpieczonym wejściem do wnętrza budynku (w poczekalni) po prawej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnego oraz jego zastępcy. Pomieszczenie oddzielone jest przeszkloną ścianą.

6. W pomieszczeniu dyżurnego całodobowo dyżur pełnią dyżurni i ich zastępcy, którzy obsługują interesantów. Komunikacja interesantów z dyżurnym Komendy odbywa się za pomocą zestawu składającego się z mikrofonu i głośnika zamontowanego po obu stronach szyby zespolonej oszklonej. Interesanci oczekują na przyjęcie w poczekalni usytuowanej bezpośrednio przy stanowisku dyżurnego.

7. Po lewej stronie poczekalni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózku.

8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

10. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

 

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

12. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Obsługa osób głuchych i głuchoniemych odbywa się z wykorzystaniem urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub przez dostęp do zdalnego tłumacza.

13. Przed budynkiem Komendy znajduje się parking zewnętrzny, na którym wytyczone są dwa miejsca parkingowe oznaczone pionowo i poziomo dla osób z niepełnosprawnością.

 

Komisariat Policji w Koziegłowach znajduje się w Koziegłowach przy ulicy Zamkowej 14

 

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i I piętra. Wejście do budynku prowadzą schody.

 

2. Na budynku Komisariatu nad głównym wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Teren Komisariatu jest ogrodzony. Na teren Komisariatu wchodzi się furtką, a do budynku do wejścia głównego prowadzą schody. Można skorzystać z platformy dźwigowej przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

 

4. Przy drzwiach wejściowych do budynku zamontowany jest dzwonek przywoławczy, którego można użyć celem kontaktu z policjantem lub pracownikiem Policji. Po wejściu na teren Komisariatu na poziomie „O”znajduje się poczekalnia. W budynku na parterze- wejście z poczekalni znajduje się toaleta przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu jest zabezpieczone drzwiami otwieranymi za pomocą kart magnetycznych lub przez dyżurnego jednostki.

 

6. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

 

7. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie posiadają kolorów kontrastujących z posadzką. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

8. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się bezpośrednio na wprost od wejścia na teren Komisariatu. Dostęp do pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

9. Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni, jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

12. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

 

13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

14. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Obsługa osób głuchych i głuchoniemych odbywa się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie z wykorzystaniem urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub przez dostęp do zdalnego tłumacza.

15. Teren Komisariatu jest ogrodzony. Przed ogrodzeniem Komisariatu znajduje się parking zewnętrzny, na którym nie ma wytyczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Anna Madej, adres poczty elektronicznej

annna.madej@myszkow.ka.policja.gov.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 842 21.

Powrót na górę strony